Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1‐1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door marketing bureau AdsXperts, gevestigd te Norg, hierna te noemen AdsXperts, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door AdsXperts uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1‐2  Onderhavige   voorwaarden  zijn  eveneens    van   toepassing   op alle overeenkomsten met AdsXperts voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1‐3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 2‐1 AdsXperts aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2‐2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van AdsXperts onverlet. De algemene voorwaarden van AdsXperts prevaleren.

2‐3 Algemene voorwaarden worden slechts  door  AdsXperts aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3‐1 Alle aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte geen overeenkomst tot stand is gekomen, is AdsXperts gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

3‐2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht AdsXperts niet tot acceptatie van de opdracht.

3‐3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 4 Overeenkomst.

4‐1 De overeenkomst tot het verrichten van diensten c.q. uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor AdsXperts door zijn bevestiging. Elke met AdsXperts aangegane overeenkomst bevat de

Artikel 5 Aanbetaling.

AdsXperts is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van AdsXperts de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 6 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van AdsXperts binden de laatste niet, voor zover ze door AdsXperts niet zijn bevestigd. Als ond erg esc hik t pe rs on eel z ijn in dit ve rba nd te besc hou wen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7‐1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door AdsXperts verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, adviesrapporten, cursusmateriaal, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door AdsXperts voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van AdsXperts en mogen zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Voorts dienen deze zaken op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7‐2 Voor elke in strijd met het bepaalde in 7‐1 verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd het recht van AdsXperts om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Honorarium.

8‐1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

8‐2 Indien er geen vast honorarium is overeengekomen, wordt deze vastgesteld op basis van de werkelijke bestede uren / dagdelen. Het honorarium wordt berekend overeenkomstig binnen het bedrijf van AdsXperts geldende tarief, vermeerderd met  kosten   gemaakt  door  derden,   tenzij  schriftelijk  anders overeengekomen. Van de reistijd gemaakt in het kader van de opgedragen werkzaamheden wordt 50% aan de opdrachtgever in rekening gebracht, conform het binnen het bedrijf van AdsXperts geldende tarief. Reis‐ en verblijfskosten worden in rekening gebracht indien zulks in de offerte dan wel overeenkomst is vermeld.

8‐3 Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Bestaat een opdracht uit verschillende onderdelen ( werken) dan wordt het honoraria voor elk van dat onderdeel afzonderlijk berekend volgens het bepaalde in 8‐2 tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8‐4 Het honorarium van AdsXperts is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst.

9‐1 AdsXperts zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

9‐2 AdsXperts heefthet rechtom bepaaldewerkzaamhedentelaten v errichten door derden.

9‐3 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdracht uitvoering door de opdrachtgever of door AdsXperts geschiedt eerst nadat opdrachtgever hierover is geïnformeerd en toestemming heeft gegeven.

9‐4 De opdrachtgever zal aan AdsXperts steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen waarvan AdsXperts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het   uitvoeren  van  de   overeenkomst  of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van  de  overeenkomst,    tijding                          aan

declaratiebedrag over de laatste 3 maanden.

14‐4 AdsXperts is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14‐5 De opdrachtgever vrijwaart AdsXperts tegen alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst.

14‐6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AdsXperts of haar werknemers.

Artikel 11 Termijnen.

De door AdsXperts opgegeven termijnen gelden niet als fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever AdsXperts schriftelijke in gebreke te stellen. AdsXperts dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 12 Uitstel van de opdracht.

12‐1 AdsXperts heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien opdrachtgever niet, niet‐geheel of niet‐tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.

12‐2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van AdsXperts overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor AdsXperts voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.

12‐3 Zodra het werk later  voortgang   vindt, is  AdsXperts  bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor AdsXperts voortvloeien uit de onderbreking van z ijn werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 13 Annulering / Opzegging.

13‐1 Indien opdrachtgever de overeenkomst voor aanvang van de overeengekomen diensten/activiteiten beëindigd kan door AdsXperts de tot op dat moment gemaakte kosten, ook kosten van derden, bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13‐2 Indien de annulering / opzegging door de opdrachtgever geschiedt binnen 30 dagen voor aanvang van de diensten/activiteiten is de opdrachtgever 100% van   het   overeengekomen   vaste    honorarium   c.q.   het     overeengekomen uurtarief/dagdeeltarief voor die uren en dagdelen welke AdsXperts voor de overeengekomen diensten / activiteiten heeft ingepland verschuldigd, tenzij alsdan schriftelijk anders wordt overeengekomen. 13‐3 Indien de annulering / opzegging geschiedt tussen 60 tot 30 dagen is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen vaste honorarium c.q. het overeengekomen uurtarief/dagdeeltarief voor die uren en dagdelen welke AdsXperts voor de overeengekomen diensten / activiteiten heeft ingepland verschuldigd, tenzij alsdan schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid.

14‐1  AdsXperts is     aansprakelijk, voor zover  deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering.

14‐2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet  door  de  verzekering  wordt  gedekt,   si  de  aansprakelijkheid  van AdsXperts beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde.

14‐3 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan 3 maanden hebben, geldt een

het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

– De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

– De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

– De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

20‐3 AdsXperts is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door AdsXperts reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van AdsXperts op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 15 Verplichtingen van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die   het AdsXperts onmogelijk maakt zijn opdracht uit te voeren, tevens verplicht opdrachtgever zich om AdsXperts alle gegevens en inlichting en te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van diens opdracht.

Artikel 16 Meer‐ en minderwerk.

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 17 Overmacht.

17‐1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar AdsXperts of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van AdsXperts, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van AdsXperts, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor AdsXperts overmacht op, die haar ontheffen van zijn verplichting tot het verrichten van diensten, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

17‐2 AdsXperts is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, de overeenkomst tot uitvoering van diensten te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 Klachten.

18‐1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden gespecificeerd en schriftelijk middels aangetekend schrijven aan AdsXperts te worden gemeld.

18‐2 Klachten inzake facturen dienen binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven in het bezit van AdsXperts te zijn.

18‐3 Indien een klacht naar oordeel van AdsXperts gegrond is, zal AdsXperts zich inspannen om voor een adequate oplossing zorg te dragen, zulks in overleg met de opdrachtgever.

18‐4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal AdsXperts slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van de onderhavige voorwaarden.

18‐5 Het indienen van klachten ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens AdsXperts.

Artikel 19 Wijziging van de opdracht.

19‐1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

19‐2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan AdsXperts ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

19‐3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen  voltooiing   van  de  uitvoering   door  AdsXperts wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding.

20‐1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal AdsXperts ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele

gerechtigd 15% incassokosten in rekening te brengen met een minimum van

€ 75,00 en een maximum van € 7.500,00.

Artikel 21 Geheimhouding.

AdsXperts is  verplicht  tot  geheimhouding   van  alle  gegevens  en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijs als geheim zijn te beschouwen.

Artikel 22 Betaling.

22‐1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22‐2 Klachten of bezwaren over de factuur(en)   c.q.  werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij AdsXperts te worden ingediend. 22‐3  Indien opdrachtgever in  gebreke blijft aan zijn betalings‐   of andere verplichtingen te voldoen heeft AdsXperts het recht de overeenkomst op te schorten.

22‐4 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalings‐

verplichting niet op.

22‐5 AdsXperts is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de vervaltermijn van de factuurdatum.

22‐6 AdsXperts is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.   De  buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim verkeert. Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim verkeert gelden de wettelijke tarieven in het geval het een vordering op een consument betreft.

ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de

verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het Indien sprake is van een vordering op een bedrijf is AdsXperts

opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van AdsXperts. Opdrachtgever zal toestaan dat AdsXperts zonodig informatie betreffende de opdrachtgever opvraagt, voor welke informatie AdsXperts zich zal wenden tot daartoe bevoegden.

4‐2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, aanwijzingen enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door AdsXperts bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4‐3 Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat het door AdsXperts gemaakte werk en dergelijke noch wordt gekopieerd, noch aan derden ter hand wordt gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 23 Toepasselijk recht.

Op alle  door  Maximale  Invloed   gesloten   overeenkomstenen/  ofverrichte h andelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst en e n / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 24 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van AdsXperts, indien d eze di t we ns t, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 25 Wijziging van de voorwaarden.

AdsXperts is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden  aan  te brengen.  De wijzigingen  treden   in  werking  op    het   aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. AdsXperts zal de gewijzigde voorwaarden   tijdig   aan   de opdrachtgever   toezenden.    Indien   geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

PUURST worden verstrekt. Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner

verplichtingen te voldoen heeft AdsXperts het recht de overeenkomst op te schorten.

9‐5 AdsXperts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard   ook, indien AdsXperts is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 10 Uitvoeringstermijn.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een bepaalde tijd is overeengekomen.

keuze.

20‐2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a.        De andere partij  één   of  meer  verplichtingen  voortvloeiende  uit de overeenkomst  niet   nakomt  en  nadat   aan  haar  een   redelijke  termijn  is gegund om alsnog na te komen. AdsXperts heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt